Biznesplan Mobilny Mechanik 2022

1 year agoNa spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele wiodących firm zajmujących się recyklingiem odpadów m.in. PRT Radomsko – recykler butelek PET, Krynicki Recykling – recykler stłuczki szklanej, EKOFOL- recykler folii, Grupy TOM specjalizująca się w dostawach do recyklingu metali i makulatury. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel firmy TOMRA – producenta wysokospecjalistycznych sorterów optoelektroniczne dla branży odpadowej. Jest nam niezmiernie miło, że znaleźliśmy się w tak zaszczytnym gronie laureatów Konkursu oraz, że nasza praca i wieloletnie działania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska zostały dostrzeżone i pozytywnie ocenione. Ze wzglądu na panującą pandemię wirusa Covid-19 działania edukacyjne dzieci i młodzieży na terenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” są mocno ograniczone. Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli, dostosowując narzędzia edukacyjne do potrzeb nauki zdalnej, Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przygotował materiały szkoleniowe, dotyczące prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi.

Opakowania – oprócz swojej głównej roli, czyli zapewnienia bezpieczeństwa produktu podczas przechowywania i transportu – muszą być także bezpieczne dla środowiska i łatwe do recyklingu. Ważne jest również stosowanie opakowań z surowców pochodzących z recyklingu oraz materiałów biodegradowalnych. Dlatego bardzo istotny etap to samo projektowanie i znalezienie rozwiązań technicznych i materiałowych wykazujących jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko oraz łatwych do wykorzystania w procesach recyklingu. W dniu 20 kwietnia 2020 roku, w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, podpisano umowę na „Zaprojektowanie i rozbudowę energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej w ZUOK Orli Staw”. Zakład w Orlim Stawie na co dzień przyczynia się do ochrony środowiska. Nieustannie pracujemy nad tym aby z przywożonych do nas odpadów przekazać jak najwięcej surowców wtórnych do ich przetworzenia na nowe rzeczy.

Prezentację multimedialną wraz ze scenariuszami lekcji i kartami pracy dotyczącymi prawidłowego postępowania z odpadami oraz ochrony środowiska – link [.zip]. Wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK „Orli Staw” odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. „Posprzątajmy naszą Gminę – dajmy przykład”, prowadzonej na terenie gminy i miasta Opatówek.

Po prezentacji oraz dyskusji goście zwiedzili obiekty Zakładu. Tam szczegółowo zapoznali się z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi. Po zakończeniu prac ziemnych, wykonaniu wykopów pod fundamenty, nasypów budowlanych i warstw podkładowych Wykonawca przystąpił do realizacji dalszych robót budowalnych.

Na zaproszenie Dyrekcji gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 13 w Kaliszu. W zajęciach wzięli udział uczniowie z klas 1 i 3 wraz z wychowawcami. Następnie dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę w zajęciach praktycznych, na przygotowanych planszach z wizerunkami koszy. Zakład „Orli Staw” był czasowo zamknięty dla części odpadów komunalnych przyjmowanych do zagospodarowania w związku z prowadzonymi pracami w nowej hali sortowni.

Ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” od 1 stycznia 2022 roku. Podczas konferencji odbędzie się również podsumowanie XVI edycji projektu wraz z wręczeniem certyfikatów szkołom, które brały udział w poprzedniej edycji. Równolegle z tymi pracami firma Sutco modernizuje segment kompostowni będący uzupełnieniem instalacji sortowania odpadów. Wymianie podlega most załadowczy kompostowni oraz elementy wymagające wymiany po piętnastoletnim okresie intensywnej eksploatacji.

W dniu 1 czerwca br., w Dniu Dziecka, przedstawiciele Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – Pan Piotr Szyszkiewicz oraz Pan Karol Kaliński gościli w Szkole Podstawowej nr 9 im. Na zaproszenie Dyrekcji przeprowadzili lekcje edukacyjne w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. W dniu 23 listopada br., gościliśmy w Publicznym Przedszkolu im. Uczestniczyło w niej około 100 przedszkolaków wraz z opiekunami.

Wpisuje się to w światowe trendy postępowania z odpadami komunalnymi, wytyczając nowe kierunki w tym zakresie. Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji jest największym z przedsięwzięć realizowanych w ramach modernizacji Zakładu. W wyniku modernizacji ZUOK „Orli Staw” stanie się nowoczesnym centrum recyklingu o dużym poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Dzięki tym inwestycjom zostanie stworzona infrastruktura techniczna pozwalająca na zdecydowaną poprawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania z nimi oraz z krajowymi i unijnymi wymaganiami w tym zakresie. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” powstał w 1998 roku. Celem działania Związku jest opracowywanie i realizacja programu polegającego na kompleksowym i zgodnym z wymogami Unii Europejskiej rozwiązywaniu problemu gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie działania Związku.

Gaszyn Challenge to wyjątkowa akcja charytatywna, która ma pomóc w zbiórce pieniędzy dla chorych dzieci. Jej zasady są niezwykle proste, osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na konto wybranego dzieciaka. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby. W tej skomplikowanej i niezwykle precyzyjnej operacji uczestniczyło wielu specjalistów oraz ciężki sprzęt. W końcowej części demontażu sita uczestniczyły również dwa, kolejne żurawie samobieżne, które podtrzymywały wydobywany ładunek.

Obejmowała ona rywalizację w zawodach zręcznościowo-ekologicznych w 10 konkurencjach uczących właściwego postępowania z odpadami. Po wybuchu pożaru niezwłocznie powiadomiono straż, przeprowadzono ewakuację pracowników a następnie przystąpiono do akcji gaśniczej. W trakcie akcji został ranny jeden z pracowników zakładu.

Pierwotnie planowana przerwa, dzięki zaangażowaniu pracowników Zakładu skrócona została z czterech miesięcy do dwóch miesięcy. W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi instalacji sortowni, Zakład był czasowo zamknięty dla części odpadów komunalnych przyjmowanych do zagospodarowania. Przerwa w działalności Zakładu trwała od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku. W tym czasie odpady wytwarzane na ternie Gmin Członkowski Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” trafiały do instalacji zastępczych z którymi Gminy te podpisały stosowne umowy.

Jest nam niezmiernie miło, że znaleźliśmy się w tak zaszczytnym gronie firm i instytucji oraz, że nasze działania zostały dostrzeżone i pozytywnie ocenione. W Tłokini Kościelnej odbyła się Regionalna Konferencja dotycząca Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Do udziału zostali zaproszeni przedstawiciele najważniejszych instytucji i firm związanych z gospodarką odpadami oraz samorządy i związki międzygminne. Podczas finału nagrzewnica powietrza na olej napędowy, ZKG przygotował stoisko na którym rozprowadzane były materiały informacyjne, a w drobnych konkursach można było wygrać gadżety firmowe. 20 października w Turku na terenie Szkoły podstawowej nr 5 im. UNICEF, uczestniczyli w niej przedstawiciel UM Turek Pani Joanna Misiak-Kędziora, dyrektor i wicedyrektor szkoły podstawowej nr 5, Panie Zdzisława Kośla i Emilia Andrzejewska-Helt oraz dyrektor ZUOK ORLI Staw Piotr Szewczyk.

W zakres Projektu wchodzi również wybudowana w 2017 roku kompostownia płytowa, która będzie powiązana technologicznie z instalacją fermentacji. Budowę instalacji do biologicznego przetwarzania zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów żywnościowych. Podczas XIX finału Konkursu o Puchar Recyklingu odbywającego się 29 listopada w Warszawie, Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” został uhonorowany statuetką Srebrnej Puszki w kategorii Liderzy Recyklingu. Srebrna Puszka, jest nagrodą związaną z edukacją, mającą na celu by jak najwięcej opakowań aluminiowych trafiło do recyklingu. W posiedzeniach Zgromadzenia uczestniczyli Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin członkowskich Związku oraz przedstawiciele poszczególnych gmin, wyznaczeni przez ich Rady. Problem zagospodarowania bioodpadów pojawił się wraz z obowiązkiem wdrożenia ich selektywnego zbierania.

W dniu 17 lutego br., gościliśmy w Publicznym Przedszkolu Sióstr Nazaretanek w Kaliszu. Uczestniczyło w niej około 90 przedszkolaków wraz z opiekunami. W dniu 9 marca br., gościliśmy w Niepublicznym Przedszkolu im. Uczestniczyło w niej około 50 przedszkolaków wraz z opiekunami. W dniu 5 sierpnia 2014 roku ZUOK „Orli Staw” zwiedziła delegacja z Mołdawii. Przypomnijmy, że ZKG od prawie 10 lat eksploatuje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

W przyszłości jednak prawdopodobnie będą wykorzystywane powszechnie. Należy dodać, że Kalisz włączył się w Wielkopolską Platformę Wodorową, tym samym zobowiązując się do zwiększania udziału wykorzystania tego paliwa kosztem innych, szkodliwych dla środowiska źródeł energii. Ciekawa dyskusja oraz wiele nowych spostrzeżeń związanych z produkcją i wykorzystaniem w najbliższej przyszłości w naszych miastach i gminach, wodoru to kapitał intelektualny, który wykorzystamy w pracach nad kolejnymi fazami rozwoju ZUOK „Orli Staw”. Na zaproszenie Dyrekcji gościliśmy w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu. W zajęciach wzięło udział około 100 uczniów wraz z wychowawcami.

„Szukając zielonej planety”. Podczas występu artyści angażowali widownię w liczne konkursy z nagrodami. Podsumowaniem zmagań rajdowych było wręczenie zwycięskim drużynom pucharów, dyplomów, sprzętu sportowego i innych nagród. W dniu 12 maja 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Mycielinie odbył się XX Rajd Ekologiczno-Przyrodniczy oraz podsumowanie XIV Kaliskiej Przygody z Odpadami. 29 maja 2019 roku po raz szósty na Wydziale Politechnicznym PWSZ w Kaliszu, odbyły się Targi Pracy, Praktyk i Staży Zawodowych. Impreza cieszyła się, jak co roku, zainteresowaniem, zarówno wśród studentów i absolwentów, jak i samych pracodawców. Konferencja umożliwiała trójstronną wymianę doświadczeń, pomiędzy firmą Nestlé Polska – producentem, ZUOK “Orli Staw” – przygotowującym odpady do recyklingu i firmami recyklingowymi. W trakcie spotkania pojawiło się wiele ciekawych pomysłów, propozycji i nowych rozwiązań.

Nie zabrakło też atrakcyjnej oprawy graficznej, ciekawostek, przydatnych informacji, sposobów na nudę. Dzięki temu wykorzystujemy potencjał dzieci i pomagamy im wypełnić czas, zarazem przekazując cenną, życiową wiedzę. Zachęcamy do oglądania na żywo w dniu 1 czerwca 2020 r. Przedstawienie teatralne “Ala na tropach recyklingu” mówi m.in. O selektywnej zbiórce opakowań prezentując przy tym wartości takie jak przyjaźń, pogoda ducha oraz aktywność fizyczna. A przede wszystkim to przygody Alugatora, Ali i Jarka w ciekawy sposób zachęcające do recyklingu opakowań, a w szczególności tych aluminiowych.

W dniu 18 grudnia 2019 roku podczas IV posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin “Czyste Miasto, Czysta Gmina” odbyły się wybory Przewodniczącego Zarządu Związku. Na stanowisko to jednogłośnie został wybrany Pan Jan Adam Kłysz. W posiedzeniu Zgromadzenia uczestniczyli Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin członkowskich Związku oraz przedstawiciele poszczególnych gmin, wyznaczeni przez ich Rady. W dniu 14 stycznia 2020 roku podpisano dwie umowy na dostawę ładowarki teleskopowej oraz dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów, które są realizowane w ramach realizacji Projektu pn.

W dniu 10 listopada 2020 roku, w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, podpisano umowę na „Zaprojektowanie i budowę instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw”. Umowa podpisana została w ramach projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej. Wykonawca w pierwszej fazie realizacji projektu przygotował liczący kilkaset stron projekt technologiczny. Obecnie projekt ten jest analizowany i weryfikowany przez pracowników ZUOK „Orli Staw”.

Część posiedzenia Zarządu Związku poświęcono dyskusji na temat przyszłości Zakładu i jego dalszego rozwoju oraz przyjęcia Gminy Uniejów do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Oficjalna korespondencja od Burmistrza Uniejowa w tej sprawie wpłynęła w ostatnich dniach do Biura Związku. Projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie uchwalenia regulaminu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021.

Uczestniczy Zgromadzenia jednomyślnie przyjęli wszystkie głosowane uchwały oraz udzielili absolutorium za 2020 rok Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, któremu przewodniczy Pan Jan Adam Kłysz. Z o.o., posiadającą, w tym zakresie, akredytację PCA nr AC 090. Aplikacja będzie wspomagać mieszkańców, wyszukując harmonogram odbioru odpadów za pomocą adresu , przypominać o nadchodzących terminach wywozów oraz dostarczać wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do ich prawidłowego segregowania. Prezentacja prac zgłoszonych do konkursu plastycznego „Gwarantuję – segreguję!

Film edukacyjny dla dzieci poruszający tematykę prawidłowego postępowania z odpadami oraz ochrony środowiska – link. Na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Zaobserwowana mewa przebyła dystans ok 1757 km, posiada typowe cechy swego gatunku takie jak mocna sylwetka, silnie strychowana głowa, jasne oko i mocny dziób z czerwoną plamą na końcu. Jest to druga mewa z obrączką z Rosji zauważona w Orlim Stawie. W tych samych dniach obserwowane były również 3 mewy srebrzyste z Finlandii. W dniu 24 stycznia 2022 roku obradował Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Wiele uwagi poświęcono rozwiązaniom z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Goście wysoko ocenili zarządzanie oraz prawidłowo prowadzoną eksploatację Zakładu. Podczas XXI finału Konkursu o Puchar Recyklingu odbywającego się w Poznaniu, Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” został uhonorowany wyróżnieniem.

Dzielnie wspierała nas maskotka Łosia Czystosia, która stanowiła atrakcję szczególnie dla najmłodszych. Szkolenie pracowników gmin regionu X – sprawozdania za 2017 r. Podsumowaniem zmagań rajdowych było wręczenie zwycięskim drużynom pucharów, dyplomów, sprzętu sportowego i innych nagród. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizacje rajdu, a szczególnie pracownikom i wolontariuszom ze szkoły Podstawowej w Mycielinie. Nagrody w konkursach zostały dofinansowane z WFOŚIGW w Poznaniu.

W sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Omówiono też wzory obliczeniowe wynikające z nowego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. W sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. 2017, poz. 2412).

W dniu 21 czerwca 2021 roku odebraliśmy puszki aluminiowe z Orlika zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Tuliszków. Dzięki temu Tuliszków zajmuje trzecie miejsce wśród uczestników projektu z terenu gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Uczniowie wysłuchali prezentacji, gdzie omówiono tematy m.in. Prawidłowej segregacji odpadów oraz funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Następnie zdobytą wiedzę mogli sprawdzić w praktycznych ćwiczeniach segregacji odpadów na specjalnie przygotowanych planszach z rysunkami koszy. Na zaproszenie Dyrekcji oraz wychowawcy pani Doroty Kędzi gościliśmy w Szkole Podstawowej w Zakrzynie w gminie Lisków.

W dniu 10 czerwca 2017 roku na terenie Gimnazjum w Malanowie odbył się XIX Rajd Ekologiczno–przyrodniczy oraz podsumowanie XIII Kaliskiej Przygody z Odpadami. Organizatorem Rajdu był Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, ogłoszenia rzeszowiak Czysta Gmina”. W Rajdzie uczestniczyły pięcioosobowe drużyny uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wraz z nauczycielami.

Kilkanaście starych fotografii odnalezionych przez Kierownika sortowni i kompostowni Pana Łukasza Werbińskiego w odpadach przywiezionych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” zostało przekazane do Gminnej Biblioteki Publicznej im. Fotografie najprawdopodobniej były pamiątkami żołnierzy z okresu służby wojskowej odbytej w jednostce w Sejnach. Dlatego skany odnalezionych fotografii zostały przesłane do Muzeum Ziemi Sejneńskiej – Dzięki temu ocalałe fotografie będą stanowiły dużą atrakcję historyczną dla osób odwiedzających obydwa obiekty. Planowane zakończenie tej inwestycji to połowa 2022 roku. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec marca 2021 roku.

Zgromadzeniu przewodniczył Pan Tadeusz Gebler, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Burmistrz Gminy Dobra. W posiedzeniu Zgromadzenia uczestniczyli Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin członkowskich Związku oraz pozostali przedstawiciele Kalisza i Sieradza, wyznaczeni przez ich Rady. Na Zgromadzeniu obecny był również Pan Sylwiusz Jakubowski, Wójt Gminy Żelazków oraz Dyrekcja i pracownicy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Już 22 kwietnia będzie można obejrzeć online spektakl “Ala na tropach recyklingu”, który wprowadza małych widzów w temat recyklingu i pokazuje im, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne oraz zdrowy styl życia. Twojej gminie i zapamiętaj, co wyrzucamy do konkretnego pojemnika. Oddawaj do PSZOK-u zużyty sprzęt elektroniczny, baterie, akumulatory, gruz, odpady niebezpieczne. Nie wrzucaj do pojemników do segregacji odpadów bardzo zabrudzonych, np. Papieru po maśle, chusteczek higienicznych, ręczników papierowych.

W dniu 21 lutego 2017 roku w Sali edukacyjnej Zakładu „Orli Staw” odbyło się szkolenie dla pracowników gmin regionu X wg WPGO. Szkolenie zostało zorganizowane w formie warsztatowej i dotyczyło zasad sporządzania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok. Szkolenie otworzył i moderował Pan Daniel Tylak (Przewodniczący Zarządu Związku).

Zakład „Orli Staw” wpisuje się w najnowocześniejsze technologie zagospodarowania odpadów, całkowicie bezpieczne dla środowiska. Należy dodać, iż aktualnie w Zakładzie trwają prace modernizacyjne związane m.in. Z budową nowej hali sortowni odpadów oraz instalacji fermentacji selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych.

Podczas finału Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przygotował stoisko na którym dostępne były materiały edukacyjne, a w drobnych konkursach można było otrzymać gadżety firmowe o treści ekologicznej. Najmłodszym uczestnikom akcji czas umilały nasze firmowe maskotki SMOK i Łoś Czystoś. Maja na Placu Teatralnym Urząd Miasta w Sieradzu po raz kolejny zorganizował piknik rodzinny „Sieradz Bierze Oddech” połączony z XIII finałem Festiwalu Recyklingu.

Urząd Miasta w Sieradzu, przy współpracy ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, po raz jedenasty zorganizował Festiwal Recyklingu. Pięciodniowa akcja zbierania odpadów realizowana była w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, należącej do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu serdecznie zapraszają do udziału w konkursie, którego celem jest wybranie znaku wizualizacji graficznej Kaliskiej Przygody z Odpadami. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół i przedszkoli z gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Na zaproszenie firmy ILF Polska w 21 czerwca reprezentacja zakładu „Orli Staw” uczestniczyła w zawodach triathlonowych.

Wykonawca zmodernizowanej starej oraz zainstalowanej nowej linii sortowania odpadów, firma Sutco Polska Sp. O., przystąpił do ostatniego etapu prac polegającego na połączeniu mechanicznym oraz elektrycznym ich elementów. Po fizycznym połączeniu obu części instalacji, w istniejącej oraz nowej hali, Wykonawca przystąpił do jej rozruchu, w pierwszej kolejności bez odpadów, a następnie już z odpadami.

Jest to cykl spotkań redakcyjnych „Przeglądu Komunalnego” o charakterze warsztatowym i menadżerskim, gdzie omawiane są bieżące problemy branży, zarządzających przedsiębiorstwami komunalnymi oraz usługami publicznymi. Rolę gospodarza pełnił Jan Adam Kłysz, Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. W wielu gminach Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów są zamknięte lub ich działalność podlega ograniczeniom. Nie jest to wina pracowników obsługi lecz zagrożenia epidemiologicznego w jakim się wszyscy znaleźliśmy. Pracownicy obsługi dokładają wszelkich starań, aby zachowując zasady bezpieczeństwa, w miarę posiadanych możliwości, przyjmować wasze odpady.